Så här sa vi på kommunfullmäktigemötet ikväll.....

Ikväll beslutade fullmäktige om hur mycket pengar varje nämnd får att använda under 2011. Givetvis med vissa förbehåll men också med en möjlighet att justera volymerna i höst. Så här blev mitt anförande till att börja med....Därefter blev det en del debatt. Kul eftersom vi vann slaget om debatten om Vårdnadsbidraget!!

Men läs detta först:

Först av allt vill jag för vårt partis räkning, Kristdemokraterna i Varberg, yrka bifall till Alliansens ramförslag 2011, och att det ska gälla som underlag för kommande budgetarbete, det är viktigt att framhålla.

 Ett gott kristdemokratiskt förvaltarskap innebär att resonera som vi gör i de gemensamma kommentarer  som finns i underlaget i handlingarna.
Först: De ramar vi beslutar om ikväll utgör den bas varje nämnd har att utgå ifrån inför 2011 års verksamhet inklusive justeringar för kostnads och intäktsförändringar. Därefter kan nämnderna efterhand bli kompenserade för ufallen av löneavtalen. Hänsyn är också tagen till demografiska förändringar för barnochutbildning samt socialnämndens område.
Vi har alltså utgått från SKLs prognos i april angående den ekonomiska utvecklingen. Och inför höstens budgetarbete kommer det med all säkerhet att bli justeringar. Några  ytterligare kommentarer:

 Vi måste bli mer effektiva att tillgodose varbergsbornas efterfrågan av kommunala tjänster.
Därför måste en ännu större satsning göras för utvecklingsfrågorna. En stor utmaning  när vi samtidigt står inför en generationsväxling, en arbetsuppgift som vi påbörjade redan under förra mandatperioden i personalutskottet.

 Livsmedelsupphandling är för oss en väldigt viktig fråga. Bra mat är grunden för god hälsa oavsett ålder. En fråga som skall lösas inom kort.

 Varberg är en stad som växer och därmed ökat behov av gator o vägar. Dessa skall skötas men störst problem har vi att lösa trafikfrågan. Vi anser att det är dags att styra trafikflödena i en mer bestämd form, anpassat till stadsmiljön  både för att kunna bo och leva i men också att den blir mer positiv för handel och kultur.

 Och när det gäller kultur o fritid så gör vi just nu stora satsningar. Vi skall dock vara medvetna om att det genererar stora kapital o driftkostnader.

 Särskilt glada är vi kristdemokrater för att nya biblioteket blir en mötesplats med informationsutbyte om kommunala tjänster etc.
Som tidigare nämnt kommer Barn o utbildning att få ytterligare 1 miljon för ökat kvalitetsarbete i skolan. Bra tycker vi. Värdegrundsarbetet är just vad det heter och ger bättre förutsättningar att klara skoldagen, för både lärare och elev. Självklart är vi glada över att tillsammans i Alliansen ha kunnat göra Varberg  ännu bättre än innan. Men givetvis går det att göra mer. Vi är ju i valåret 2010 och som ni vet är ju valfrihet inom skola och barnomsorg viktiga områden för oss att prioritera. Vårdnadsbidraget är ju infört under mandatperioden, något som vi nu vill fördubbla inför kommande mandatperiod, alltså från 3000 till 6000 kronor per barn och månad.

 Socialnämnden kan med ytterligare 12,6 miljoner mer uppfylla den värdighetsgaranti som alla har rätt till inom äldreomsorgen. Bra satsning tycker vi.

 Med dessa förutsättningar och satsningar vill vi yrka bifall till Ks förslag till ramar 2011

 För kristdemokraterna i Varberg
Roger Kardemark
Gruppledare


Föräldrastöd ska finnas för alla som behöver. Familjecentraler är viktiga!

Nu kommer nästa viktiga steg i arbetet för att Familjecentralen på Håsten skall etableras i gemensamma lokaler på Håstens Torg. Vi är därför glada att Kristdemokraterna i regeringen nu lyfter fram denna viktiga och avgörande syn på föräldrars ansvar och möjligheter till stöd. Vi menar att trygga familjer är en vinst för Sverige och Varberg. Trygga öppna familjer är grundförutsättningen för ett gott samhällsbygge!

/Roger

Ett generellt stöd ska vara tillgängligt för alla föräldrar i hela landet, från graviditeten tills barnet är 18 år, oavsett vilken familjestruktur de lever i, skriver Inger Davidson (Kd). I dag presenterar hon Föräldrastödsutredningen för regeringen.


I dag överlämnar Föräldrastödsutredningen sitt förslag till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson om en nationell strategi för utbyggt föräldrastöd. Intresset för utredningen har varit mycket stort. Det är helt klart att det bland många föräldrar finns ett behov av att få stöd i sitt föräldraskap och att många både offentliga, privata och ideella aktörer är beredda att erbjuda stöd som en del av ett förebyggande folkhälsoarbete. Det är positivt.

Strategin har tagits fram i nära samarbete med dem som redan i dag arbetar med stöd i olika former till barn och föräldrar. Den är utformad så att ett generellt stöd ska vara tillgängligt för alla föräldrar i hela landet från graviditeten tills barnet är arton år oavsett vilken familjestruktur de lever i.

Utgångspunkten för utredningen har varit att varje förälder är expert på sitt eget barn och har huvudansvaret för att barnet får växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse som det står i inledningen till FN:s barnkonvention.

För att föräldrar ska kunna axla den roll som förväntas av dem har samhället skyldighet att ge dem olika former av stöd. Forskning visar också att en god och trygg relation mellan föräldrar och barn under de första åren ger ett starkt skydd mot framtida problem och svårigheter. Tidiga insatser kring barn och unga ger även stora samhällsekonomiska vinster.

Stärka föräldrarna i sin roll

Enkelt uttryckt handlar det föräldrastöd som utredningen föreslår om att stärka föräldrar i sin föräldraroll. Det är fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter som efterfrågas men också hur man på bästa sätt skapar kontakt och gemenskap med sina barn.

Det är både enkelt och svårt att vara förälder i dag. Enkelt därför att drivkraften att älska, vårda och ta hand om barnet är så stark. Svårt därför att vårt samhälle är så komplicerat, påverkansmöjligheterna på barnen så många och för att kraven på föräldrar är mer motsägelsefulla nu än tidigare.

Trots att dagens föräldrar är mer välinformerade än någon föräldrageneration hittills känner sig ändå många osäkra i sin föräldraroll. Information leder inte självklart till kunskap och självtillit. Tvärtom kan för mycket information ibland ge motsatt effekt.

Mycket gott arbete görs redan i dag runtom i landet. Strategin som vi föreslår bygger därför på en utveckling och samordning av befintliga strukturer i form av MVC, BVC, öppna förskolor, förskolor och grundskolor, familjecentraler, ungdomsmottagningar, elevvård, socialtjänst, familjerådgivning och det utbud som studieförbund, ideella organisationer och utbildningsföretag erbjuder.

Beslut på högsta nivå

Gemensamma nämnare för de kommuner/regioner som utvecklat ett framgångsrikt föräldrastödsarbete är att beslutet är fattat på högsta politiska nivå. Det har gjorts upp avtal mellan inblandade parter som innehåller en tydlig roll-, finansierings- och ansvarsfördelning. Verksamheter som har föräldrar och barn som målgrupp finns ofta under samma tak i familjecentraler eller samverkar i familjecentralsliknande former.

För att ytterligare förbättra dagens insatser föreslår utredningen:
* Allt föräldrastöd samordnas på central nivå i kommunen
* En lokal strategi för föräldrastöd utvecklas i samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer. Genomförda insatser följs upp och utvärderas
*Ett nationellt råd inrättas med syfte att följa utvecklingen av föräldrastödet och sammanställa och sprida bästa möjliga kunskap om bland annat befintliga och nya program.
*Nationella riktlinjer för föräldrastödjande arbete på mödra- och barnhälsovårdsmottagningarna fastställs.
* Ökad kunskap och kompetens erbjuds personal som ofta möter föräldrar, till exempel inom ideella organisationer, MVC/BVC, förskola, skola och skolbarnomsorg
* Kriterier för öppna jämförelser av kommunernas föräldrastöd utarbetas.
* Webbsajter om föräldrastöd kvalitetssäkras.
* Utred förutsättningar för en nationell föräldratelefon.
* Utbildning av föräldragruppsledare samordnas regionvis.
* Tvärprofessionella utbildningar och konferenser anordnas regionvis. Företrädare för ideella organisationer inbjuds att delta.

Utredningen föreslår även att stimulansmedel, 70 miljoner kronor under 2009 och 2010, fördelas till lokal kartläggning, regionala utbildningar/konferenser samt nationellt kunskapsstöd.

Kompetensutveckling

Insatser som utredningen särskilt vill lyfta fram är:
* Information om föräldrastödjande aktiviteter på olika språk.
* Särskilda satsningar för att få med pappor, ensamstående föräldrar med flera.
* Fler mötesplatser i form av t ex öppna förskolor och familjecentraler.
* Ökat utbud av strukturerade och evidensbaserade program på MVC/BVC.
* Stöd i parrelationen.
* Att förskoleverksamheten ges en tydlig roll i det föräldrastödjande arbetet.
* Att intresserad personal erbjuds kompetensutveckling till föräldrastödjare.
* Att skolor och andra lokaler öppnas för föräldrastödjande aktiviteter på kvällstid i form av temakvällar och föreläsningsserier utifrån föräldrars önskemål.
* Utvecklat samarbete med ideella organisationer.
* En tonårscentral på lokal nivå skapas på internet där information som berör tonårsföräldrar i kommunen samlas.

Föräldrar vill ha fler mötesplatser

Utredningen visar att det föräldrar framförallt efterfrågar är fler mötesplatser där de kan utbyta erfarenheter med andra föräldrar, information i form av hemsidor, telefonrådgivning samt tillgång till expertkunskap. De uttrycker också tydligt att stödet behövs även efter småbarnstiden.

Det finns inga färdiga metoder eller någon patentlösning när det gäller barnuppfostran. Men med utgångspunkt från kunskap, beprövad erfarenhet och forskning kan föräldrar få svar på många små och stora frågor innan de utvecklas till problem. Vår uppgift har inte varit att formulera innehållet i föräldrastödet eller att lyfta fram ett särskilt program.

Vi presenterar ett förslag om hur ett brett stöd kan göras tillgängligt för alla föräldrar som efterfrågar det och om hur uppföljning, kvalitetssäkring och utbildning av handledare kan genomföras.

Ingen kan göra allt

Jag är säker på att såväl ideella, privata, kommunala/regionala som statliga aktörer vill ta sin del av ansvaret för att målsättningen med strategin ska uppnås. Ingen kan göra allt men varje insats är en viktig pusselbit. Om de läggs ihop kan de bilda en helhet som genom att sätta barnet och föräldrarna i cent- rum bidrar till att ge alla barn en trygg och utvecklande uppväxt.
Inger Davidson (KD)
riksdagsledamot, särskild utredare för Föräldrastödsutredningen)


Ska Östra Vallgatan få samma problem som Västra Vallgatan?

Nedanstående insändare skickad och införd i HN 3 januari 2009


Planerna för byggnationen i kvarteret Lorensberg (än så länge Kvantums parkering) har

kommit långt. Och viktigt att säga är att vi är mycket glada att kunna bidra till en stadsutveckling som kommer att ge ett rejält lyft för innerstan. Varberg växer men samtidigt uppstår exvis ökade trafikproblem.   Men då gäller det att göra rätt från början.


I Kommunstyrelsens senaste sammanträde informerade Planeringschef Bengt Bengtsson om hur kvarteret skall utformas. Kvarteret är tänkt att bebyggas med tre plan parkeringsgarage och 3-6 plan bostäder. Det kan bli ca 160 lägenheter delvis som seniorboende. Totalt kommer det att bli en ökad trafikmängd till de ca 7-800 p-platserna i kvarteret. Nu när Österleden är öppnad kommer givetvis en ökning av trafik ske därifrån ner via Träslövsvägen till P-huset.

Trafikutredning är gjord och där rekommenderas att Ö Vallgatan öppnas för genomgående trafik söderut även utanför Kvantum. Dessutom föreslås Östra Vallgatan utformas med farthinder och hastighet för bilar till 30 km/h. 

Och just här ser vi problemet som störst.

Biltrafiken skall alltså samsas med busstrafik som vid på/av-stigning utanför Kvantum stoppar upp all trafik, med köbildning som följd. Plus alla gångtrafikanter som samtidigt skall passera.

Det kommer att bli kraftigt ökad mängd biltrafik runt i kvarteret och därmed ökade problem. Långsiktighet och en hållbar lösning krävs. Om god tillgänglighet och god trafikmiljö skall uppnås anser vi kristdemokrater att gatumiljön behöver anpassas och kompletteras mer än de hittills föreslagna åtgärderna.


•·                                 Vi föreslår trappor ned till en gångtunnel vid Kvantum från Torggatan under Östra Vallgatan för att öka rörligheten mellan stadskärnan och parkeringsanläggningen på Lorensberg. Kanske även en hiss/gångtunnel som också kan anslutas till kvarteret Kvantums varuhus.

•·                                 Vi föreslår också att ytterligare en infart till P-huset skapas i  nära anslutning till den tänkta rondellen frånTräslövsvägen för att avlasta köbildning till P-huset samt underlätta vid utfart på Sveagatan och för att undvika  köbildning inne i P-huset.

•·                                 Vi vill ha Digitala informationstavlor placerade på strategiskt avstånd som visar ev. tillgång på P-platser, här och i de mest centrala delarna av centrum.Övergången vid Gallerian över Västra Vallgatan är ett skräckexempel på hur det kan bli.  Nu gäller det att inte ett liknande problem skapas igen!

Vi skall göra allt vi kan för att det inte skall ske!


Roger Kardemark

Gruppledare KristdemokraternaFullmäktige gillade vårt förslag- det blev stöd till härbärgen i Varberg!

Ikväll fastslog Kommunfullmäktige att stödja kyrkornas påbörjade arbete med nattcafe och härbärge för hemlösa!
Detta efter att vi kristdemokrater först lade förslaget i Kommunstyrelsen och sedan i kvällens Kommunfullmäktige.
Läs hela anförandet här nedanför och längst ner finns vårt förslag till beslut.
//Roger
Herr Ordförande och ledamöter samt övriga.                Varberg den 16 december 2008


Detta ärende handlar om att lyfta människovärdet och att Varberg skall få mer medkänsla, att fler i Varberg skall kunna säga: Den Goda Kommunen.

Enligt lag är vi skyldiga att ge bostad till hemlösa  Under hösten 2005 tog vi kristdemokrater upp frågan inför budget 2006. Vi vet vad som hänt och kommer att hända, men hur lång tid skall det få ta. Drabbade har alltså fått vänta ytterligare 4 år. Det är inte människovärdigt.


Nu handlar inte ärendet egentligen om ett boende  typ tvååker. Utan om att akut hjälpa människor i nöd. Motionen som Dahmede Berrekia har skrivit speglar precis detta

Men tyvärr handlar motionens att satser om att kommunen ses som huvudman eller del av huvudmannaskapet.

Det har aldrig varit vår avsikt och det är jag säker på att de olika kyrkor som startat nattcafe och härbärge inte heller tänkt sig. Därför vore det olyckligt om dagens debatt handlar om en enda lösning. Som om boendet i Tvååker skulle göra det. Inte heller enbart härbärge.


Till största del är grunden till hemlöshet ett missbruk av alkohol och andra droger. Något som startat långt tillbaka i en människas liv. Samtidigt skall man komma ihåg att det ibland kan gå väldigt snabbt in i ett missbruk snabbare än vad de flesta anar. De senaste årens ökade konsumtion kommer givetvis att märkas av. 30% mer alkohol konsumeras idag. Ändrade dryckesvanor samtidigt som kommunen varit oerhört generös med fler utskänkningsställen. Detta ger fler alkoholister. Vi har försökt jobba för en mer restriktiv hållning med ett tydligt Folkhälsoperspektiv. Att exvis få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Att jobba med ANT-frågor i skolan etc.

Viktig faktor här är Familjecentralen. Att stärka och stötta familjer till att vara den viktigaste gemenskapen i det förebyggande arbetet. Föreningen Föräldrar-emellan är också ett väldigt viktigt arbete


Enligt Folkhälsominister Maria Larsson uppmanades kommunerna redan 2006 att samarbeta mer med frivilligorganisationer för att motverka utanförskap.

Och i tisdags antogs en överenskommelse mellan Regeringen , Ideella organisationer med socialt engagemang, och Sveriges Kommuner  och Landsting för att stärka de ideburna organisationernas viktiga roll i samhället. Socialminister Göran Hägglund sa: "Utan det som skapas i civilsamhället skulle vi få ett väldigt hårt samhälle!"


Det handlar alltså om att förebygga, hjälpa och stötta människor som lever i ett utanförskap!

I budgetmötet i november pratades det mycket om att jobba förebyggande ute på fältet. Vi anser att det görs på olika sätt. Nu kan det förstärkas ytterligare genom de ca 50 frivilliga fältarbetare som engagerar sig via kyrkorna i stan i det som startat i Frälsningsarmens lokaler. Självklart måste vi ta vara på detta. Kanske man där  lättare kan nå fram till människorna än vad någon annan lyckas med. Att bygga en mänsklig relation , att bli bemött på ett värdigt sätt är väl något vi alla behöver. 


Nu har vi fått uppmaningen, vi har redskap och möjlighet. Fattas endast beslut.


Kristdemokraternas förslag idag blir sak samma som i Ks men lite annorlunda här i Kf för att bli både tydligare när man ger uppdraget och för att fler skall kunna bifalla förslaget.
Förslaget är


Att Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att intensifiera samarbetet med ideella organisationer i Varbergs kommun för att underlätta möjligheten till tak över huvudet, s k natthärbärge, som ett komplement till kommunens övriga insatser.


För Kristdemokraterna i Varberg

Roger Kardemark


Angående debatten i Falkenberg om skolavslutning i kyrkan eller inte

På småländska höglandet har en rektor beslutat att terminsavslutningen inte ska ske i kyrkan. Dumt, anser, Alf Svensson.

Foto: SCANPIX

På småländska höglandet har en rektor beslutat att terminsavslutningen inte ska ske i kyrkan. Dumt, anser, Alf Svensson.

Dumhetens apostlar griper in

Publicerad: 16 december 2008, 07.46. Senast ändrad: 16 december 2008, 08.53

SEKULARISERAT GNÄLL. Tänker dumhetens fundamentalister göra ungdomar ­urarva vår kultur? I Småland har en rektor beslutat att avslutningen inte ska ske i kyrkan. Ska svenska elever behöva åka till Kölnerdomen eller Peterskyrkan för att få gå in i en sakral lokal? undrar kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson.


På småländska
höglandet - kanske ska jag låta bli att nämna kommunens namn - beslutar rektorn att terminsavslutningen inte ska ske i kyrkan.

Det skulle inte förvåna mig ett uns om det är några räddhågade kyrkliga eller frikyrkliga beslutsfattare som ängsligt söker gardera sig för att slippa någon enstaka sekulariserad persons fjantiga gnäll och kritik.


Vad håller vi på med i vårt land? Har dumhetens fundamentalister, om de nu sitter i skolstyrelser eller i andra kulturvårdande sammanhang, för avsikt att göra barn och ungdomar urarva vår tradition och vår kultur?

I svettdunstande idrottshallar eller i urtrista och stämningsbefriade lokaliteter ska terminsavslutningar tydligen ske. Och föräldrar och allmänhet har fått sig itutat att "tiga är bäst till lags".

I regel är ortens kyrka kommunens vackraste lokal och den mest kulturbärande. Där har generation efter generation samlats. Där finns respekten för människan både dokumenterad och förvaltad.

Det rimliga vore självfallet att rektorer och skolstyrelser och andra gjorde helhjärtade insatser för att återerövra kyrkorummet och för att bibringa elever kunskap om den kulturhistoria och den tradition som är vår.

Man måste kunna svenska för att göra sig förstådd. Dylika truismer upphöjs till ordinär partipolitik och förkunnas från alla möjliga håll.

Det är egentligen lika självklart och viktigt att förse sig med kulturens och traditionens språk, om man vill förstå. Hur kan någon få för sig att beröva ungdomar den förståelsen?

Från Grännaberget, vår familjs vrå av världen, lyser stjärnan över hela dalen. Den gamle brottarbasen Olle Larsson har monterat upp stjärnan till glädje och stämning för bygden.

Ska månne någon få för sig att den för mycket minner om Betlehem och Jesu ankomst? Och tycka att den enbart ska få finnas privat och knappt det.

I söndags promenerade vi förbi Operan i Stockholm. Byggnadens ena stora fönster annonserade ut att Batseba skulle sättas upp.

Nog undrar man om morgondagens besökare kommer att ha någon kunskap eller få någon reflexion när de hör eller läser om Batseba. Har man hört talas om Samuelsböckerna?

I det andra operafönstret annonserades operan Simson och Delila. Har man en aning om vilka dessa var om man aldrig hört talas om berättelsen i Domarboken?

Vi var på väg till Hedvig Eleonora Kyrka. Där sjöng operakören gudomligt vackert. Men sådana ord och uttryck som "gudomligt" borde man väl inte få använda? Det skulle väl heta att de sjöng "skitbra" kan man ana.

Inte nog med det! Stockholms Brass spelade en rad julhymner alldeles utomordentligt vackert, och en harpist underhöll änglalikt.

Arrangörerna utgick, såvitt jag förstår, från att den månghövdade skaran visste vilken natt det var när man spelade och sjöng O, helga natt och att publiken åtminstone någon gång tidigare hade hört Det är en ros utsprungen.

Ska svenska elever, vare sig man växer upp på småländska höglandet eller i storstäder, behöva åka till Kölnerdomen eller till Peterskyrkan i Rom eller någon annan katedral för att i grupp få gå in i en sakral lokal?

Det är utmärkt att borgare och socialdemokrater tycker att elever ska läsa svenska böcker, att en förteckning, en kanon, över hedervärda författare ska tas fram. Det vore orimligt och otänkbart att utesluta August Strindberg och Röda Rummet.

Och si, då måste man läsa om solen "som sköt hela kvastar av strålar ... över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över Tyskans branta tak", och man kan inte hoppa över ringningarna i "Katarina och Maria ... och Storkyrkan".

Det borde inte te sig upprörande ens för biskopar, predikanter och alla oss övriga troende och otroende om eleverna får ta sig en tur, traska genom vår förtjusande huvudstad, lotsade av vår störste författare, och rent av fick stiga in i någon av kyrkorna.

Och då kan det ju hända att någon påverkan kommer att äga rum, att någon läser julevangeliet eller något annat stycke ur "böckernas bok".

Det kan väl inte ens ärkebiskopen vara emot. Och nere i "bibelbältet", på småländska höglandet, torde man tiga men uppfatta det som högst rimligt.

ALF SVENSSON, riksdagsledamot och tidigare partiledare för kd


Barn måste ha rätt till båda sina föräldrar!

I riksdagen har Socialdemokraterna föreslagit att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. Det som fram tills för några år sedan var deras egen politik tycks idag vara historia. För i en proposition från 2005, undertecknad Mona Sahlin och Thomas Bodström, kan man läsa: "När samhället medverkar till att skapa liv ställs alldeles särskilt stora krav på reflektion och eftertanke. Saken kan komma att uppfattas som en alltför stark instrumentalisering av mänskligt liv och en alltför långtgående strävan att med tekniska insatser kompensera livets ofullkomligheter. En utgångspunkt för övervägandena bör vara att ett barn som kommit till med hjälp av assisterad befruktning skall ha två föräldrar och att barnet skall ha fötts av en av föräldrarna."

Jag tycker att detta resonemang i högsta grad är aktuellt och relevant. Idén att lagstifta bort papporna redan från början är nämligen riktigt dålig. Det handlar inte på något sätt om att en enskild förälder skulle vara sämre bara för att man är ensamstående. Men det handlar om barnets rätt till båda sina föräldrar, en rätt som slås fast i barnkonventionen. För paradoxalt nog talas det i alla andra sammanhang om hur oerhört viktig pappan är och betydelsen av två föräldrar som delar på ansvaret. Varför skulle det vara en självklarhet för vissa barn och oväsentligt för andra? Var finns reflektionen och eftertanken hos dem som nu vill ändra lagen?

//Roger


Lagen om valfrihet (LOV) införs från 1 januari 2009

Lagen om valfrihet - klubbas i riksdagen

Idag, torsdag 20 november, fattar riksdagen beslut om Lagen om valfrihetssystem.

Maria Larsson, äldre-och folkhälsominister, vad innebär det när man nu klubbar igenom lagen?
-Att lagen om valfrihet (LOV) införs från årsskiftet, 1 januari 2009.

Vad innebär lagen för de äldre runt om i landet?
- Den här lagen ger möjlighet för äldre att själv bestämma vem som ska utföra hemtjänst och vilket äldreboende man vill på bo. Att själv få bestämma skapar trygghet för våra äldre.

Hur många kommuner kommer att inför Fritt Val?
-181 har sökt medel för att införa det under nästa år, men jag tror och hoppas att det sprider sig över hela landet framöver. Det är intressant att nästan en fjärdedel av kommunerna styrs av en vänstermajoritet.

Det här är en fråga som du arbetet för länge - hur känns det idag?
- Fantastiskt, nu skrivs det historia. Det här är en frihetsreform för de äldre - något vi kristdemokrater har kämpat för länge.


Och i Varberg infördes kundvalsystemet redan för drygt ett år sedan, tack vare Kristdemokraterna i Varberg!
Vad är då skillnaden? Kundval har hittills gällt valfrihet ihemtjänsten och LOV ger ytterligare makt och valfrihet till äldre att välja det äldreboende  man vill bo på. Fantastiskt roligt att vara med att forma en människovärdig politik, där äldre bemöts med den respekt och värdighet man förväntas få.
Kristdemokraterna är med och förändrar Sverige! Ännu ett vallöfte från 2006 som är infriat!

//Roger

Stimulanspaket motsvarar 4000 kronor per svensk

Så kommer det då en åtgärd för att bromsa upp raset, finansoron i Sverige. Visst är det bra att pengarna nu finns i stadskassan , men samtidigt olustigt att se hur pengar som borde gå till mer prioriterat inom omsorg och skola nu går till bromsolja. Brist på etik och moral i världens bank och finanssystem kostar oss miljarder i skattemedel. Minst sagt bedrövligt!

//Roger


Stimulanspaket motsvarar 4000 kronor per svensk

- Den finanskris vi nu upplever illustrerar hur ekonomin är beroende av förtroende. Nu litar inte bankerna och finansinstituten på varandra. I detta enorma nätverk av relationer, som bär upp den internationella finansmarknaden, saknas förtroende. Och vi vet att förtroende tar tid att bygga upp, men kan raseras snabbt. Det är också ett skäl till att vi måste inse att det tar sin tid innan vi är genom den finansiella krisen.

Det sa Stefan Attefall, kristdemokratisk riksdagsledamot tillika ordförande i finansutskottet, under onsdagens debatt i riksdagen där finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetproposition för 2009.

- I den budgetproposition v i nu har att fatta beslut om lanserades stimulanspaket. Från och med 1 januari stimuleras ekonomin med 36 miljarder kronor. Det är över 1 procent av BNP. Det är ett omfattande stimulanspaket. Det motsvarar 4000 kronor per varje levande svensk. Det som denna regering nu gör är ett av de absolut största som nu föreligger i något europeiskt land, fortsatte Attefall.

- Inriktningen på detta stimulanspaket är tydlig. Sänkta skatter som gör det billigare att anställa och mer lönsamt att arbeta, satsning på forskning, utbildning och infrastruktur. Allt sådant som skapar jobb i Sverige och samtidigt stärker vår långsiktiga konkurrenskraft, sa Attefall.

- Den stimulanspolitik som nu ligger för beslut idag var rätt i september, och är än mer rätt idag.Utskrift från http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/EkonomiOchSkatter/081119,-d-,stimulanspaketmotsvarar4000.aspx


Kommunfullmäktiges Budget 2009 i Varbergs kommun

Idag har vi haft Budgetmöte och beslutat om hur 2,3 miljarder kronor skall fördelas. Så här blev mitt anförande.
Hälsn Roger

Budgetanförande  18 november 2008

  

Herr ordförande ledamöter och alla övriga

  

Etik måste levas den kan inte sägas. Samtal om etik och moral måste pågå hela tiden och på alla stadier. I hela samhället. Vi har idag en global ekonomisk kris. Om inte regler och principer skapas och görs möjliga att efterleva så får vi ett samhälle i kris. Världen, Sverige och Varberg behöver en gemensam värdegrund, det vi kristdemokrater så ofta framhåller. En kommuns välstånd och välbefinnande kan alltså avgöras av vilken värdegrund man står på.

Därför är vi glada för att man både på förvaltningschefsnivå samtalar om betydelsen av att skapa gemensamma värderingar, samtidigt som elever i skolans värld tränas i etiska samtal inom värdegrundsarbetet, även under år 2009.

I Majoritetens budgetunderlag kan alla konstatera att förutsättningarna för vår ekonomi är väldigt beroende av omvärlden. Därför har vi gemensamt prioriterat som vi gjort med fokus på de områden som behöver vårt stöd allra mest inom vård, omsorg och skola. Och glädjande nog innebär budgetförslaget en ökning på mellan 4 och 4,5% nästa år.

  

Självklart är vi stolta över att kunna öka valfriheten i barnomsorgsutbudet med vårdnadsbidraget, en möjlighet att få mer tid med sina barn.

Barn och ungdomars psykiska hälsa skall förbättras. Familjecentralen på Håsten fungerar utomordentligt och vi ser fram emot fler familjecentraler.

Vi ser fram emot genomförande av Värdighetsgarantin för äldres höjda livskvalite både i boende och omvårdnad.

Redan 1994 motionerade vi om att bygga om biblioteket för att möta medborgarnas behov av offentlig service. Alliansregeringen säger idag att det kommer skärpt lagstiftning och krav på särskilda servicekontor med rådgivare för att ge detta. Kommunen skall leverera service enligt medborgarnas behov. Det ska vara möjligt vare sig man är ung eller gammal, frisk eller handikappad, bor i tätort eller landsbygd. Bland annat därför prioriterar vi ny och ombyggnad av biblioteket. Varberg ligger  steget före. Roligt, för så är det inte alltid.

Andra investeringar vi gemensamt arbetat fram är bl annat ny idrottshall i Breared, Veddige idrottsplats,  men samtidigt vill vi framhålla ett förvaltarskapsansvar för redan befintliga anläggningar exvis Simstadion, simhallen, och Veddige ishall.

Inom området barn och ungdomar ser vi nu med facit i hand att ungdomar behöver vuxna, vi vill satsa på Generationerna Hus  på Håsten, en mötesplats för alla åldrar.

Sist men inte minst fortsätter vi att försöka bli mer klimatsmarta. Varberg Energi provar gatubelysning med lysdioder, som minskar energiförbrukningen med 40-70% mot tidigare. Så skall vi fortsätta, men också få med oss medborgarna i detta ansvar vi delar för jordens resurser.

För ni vet väl om att jordens producerade  resurser tog slut redan den 23 september i år!!  Mänsklighetens konsumtion av odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten räcker inte hela året ut. Så mellanskillnaden av tillgång och faktisk konsumtion visar på vilken överkonsumtion som ägt rum och hur många dagar som lånats av framtiden. Allt enligt organisationen Global Footprint Network

Vi har alla ett ansvar att förvalta det vi har budgetåret 2009. Därför säger vi: allt vad du vill att andra ska göra för dej skall du göra för dom. Det kanske gör hela skillnaden.


  

För Kristdemokraterna i Varberg

Roger Kardemark Gruppledare


Mats Odell: Nu kommer Ägarlägenheter, större utbud av hyreslägenheter!

Ägarlägenheter införs i Sverige

- Det är glädjande att vi har kommit så här långt i arbetet med att införa ägarlägenheter i Sverige. Det innebär att bostadsmarknaden tillförs ytterligare en boendeform och att valfriheten för dem som vill äga sitt boende ökar. Det förslag som nu lagt fram ska ses som ett första steg. Regeringen kommer senare att återkomma med lagförslag som gör det möjligt att bilda ägarlägenheter i befintliga hus.

Det säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell idag med anledning av att regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas regler om så kallade ägarlägenheter från och med den 1 maj 2009. Ägarlägenheter ska utgöra en ny upplåtelseform vid sidan av nuvarande former för boende i flerbostadshus. Samtidigt lämnar regeringen ett förslag om hur dessa lägenheter ska taxeras och beskattas.

Förslaget syftar bland annat till att öka mångfalden och valfriheten i boendet och till att stärka den enskildes inflytande över sitt boende. Avsikten är också att ägarlägenheter ska bidra till ökad bostadsproduktion och till ett ökat utbud av lägenheter att hyra.


Välkommen till min nya blogg!

Så var det då dags att ansluta sig till cyberrymden! Bloggvärlden är gigantisk, men man vill ju vara med att påverka det lilla man kan. Framförallt blir det väl en del kommentarer om politik förstås, men också en del annat. Jag kommer inte att skriva långa romaner, utan mest kortare reflektioner. Demokratin måste hållas levande och ständigt försvaras och helst gör jag det via Kristdemokraterna, det självklara valet för den som gillar ett parti som grundar sina värderingar utifrån den kristna etiken och den kristna kulturtradition som grundlagt inte bara Sveriges utan även Förenta Nationernas grundvalar och lagstiftning. 
Som aktiv politiker i Varbergs kommun, blir det givetvis en hel del synpunkter från sammanträden i Kommunstyrelsen men givetvis även från det högst beslutande organet, Kommunfullmäktige som sammanträder tredje tisdagen i varje månad förutom under sommaren.

Och Du som vill vara med, välkommen med Dina synpunkter!


Hälsningar Roger


RSS 2.0