Föräldrastöd ska finnas för alla som behöver. Familjecentraler är viktiga!

Nu kommer nästa viktiga steg i arbetet för att Familjecentralen på Håsten skall etableras i gemensamma lokaler på Håstens Torg. Vi är därför glada att Kristdemokraterna i regeringen nu lyfter fram denna viktiga och avgörande syn på föräldrars ansvar och möjligheter till stöd. Vi menar att trygga familjer är en vinst för Sverige och Varberg. Trygga öppna familjer är grundförutsättningen för ett gott samhällsbygge!

/Roger

Ett generellt stöd ska vara tillgängligt för alla föräldrar i hela landet, från graviditeten tills barnet är 18 år, oavsett vilken familjestruktur de lever i, skriver Inger Davidson (Kd). I dag presenterar hon Föräldrastödsutredningen för regeringen.


I dag överlämnar Föräldrastödsutredningen sitt förslag till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson om en nationell strategi för utbyggt föräldrastöd. Intresset för utredningen har varit mycket stort. Det är helt klart att det bland många föräldrar finns ett behov av att få stöd i sitt föräldraskap och att många både offentliga, privata och ideella aktörer är beredda att erbjuda stöd som en del av ett förebyggande folkhälsoarbete. Det är positivt.

Strategin har tagits fram i nära samarbete med dem som redan i dag arbetar med stöd i olika former till barn och föräldrar. Den är utformad så att ett generellt stöd ska vara tillgängligt för alla föräldrar i hela landet från graviditeten tills barnet är arton år oavsett vilken familjestruktur de lever i.

Utgångspunkten för utredningen har varit att varje förälder är expert på sitt eget barn och har huvudansvaret för att barnet får växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse som det står i inledningen till FN:s barnkonvention.

För att föräldrar ska kunna axla den roll som förväntas av dem har samhället skyldighet att ge dem olika former av stöd. Forskning visar också att en god och trygg relation mellan föräldrar och barn under de första åren ger ett starkt skydd mot framtida problem och svårigheter. Tidiga insatser kring barn och unga ger även stora samhällsekonomiska vinster.

Stärka föräldrarna i sin roll

Enkelt uttryckt handlar det föräldrastöd som utredningen föreslår om att stärka föräldrar i sin föräldraroll. Det är fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter som efterfrågas men också hur man på bästa sätt skapar kontakt och gemenskap med sina barn.

Det är både enkelt och svårt att vara förälder i dag. Enkelt därför att drivkraften att älska, vårda och ta hand om barnet är så stark. Svårt därför att vårt samhälle är så komplicerat, påverkansmöjligheterna på barnen så många och för att kraven på föräldrar är mer motsägelsefulla nu än tidigare.

Trots att dagens föräldrar är mer välinformerade än någon föräldrageneration hittills känner sig ändå många osäkra i sin föräldraroll. Information leder inte självklart till kunskap och självtillit. Tvärtom kan för mycket information ibland ge motsatt effekt.

Mycket gott arbete görs redan i dag runtom i landet. Strategin som vi föreslår bygger därför på en utveckling och samordning av befintliga strukturer i form av MVC, BVC, öppna förskolor, förskolor och grundskolor, familjecentraler, ungdomsmottagningar, elevvård, socialtjänst, familjerådgivning och det utbud som studieförbund, ideella organisationer och utbildningsföretag erbjuder.

Beslut på högsta nivå

Gemensamma nämnare för de kommuner/regioner som utvecklat ett framgångsrikt föräldrastödsarbete är att beslutet är fattat på högsta politiska nivå. Det har gjorts upp avtal mellan inblandade parter som innehåller en tydlig roll-, finansierings- och ansvarsfördelning. Verksamheter som har föräldrar och barn som målgrupp finns ofta under samma tak i familjecentraler eller samverkar i familjecentralsliknande former.

För att ytterligare förbättra dagens insatser föreslår utredningen:
* Allt föräldrastöd samordnas på central nivå i kommunen
* En lokal strategi för föräldrastöd utvecklas i samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer. Genomförda insatser följs upp och utvärderas
*Ett nationellt råd inrättas med syfte att följa utvecklingen av föräldrastödet och sammanställa och sprida bästa möjliga kunskap om bland annat befintliga och nya program.
*Nationella riktlinjer för föräldrastödjande arbete på mödra- och barnhälsovårdsmottagningarna fastställs.
* Ökad kunskap och kompetens erbjuds personal som ofta möter föräldrar, till exempel inom ideella organisationer, MVC/BVC, förskola, skola och skolbarnomsorg
* Kriterier för öppna jämförelser av kommunernas föräldrastöd utarbetas.
* Webbsajter om föräldrastöd kvalitetssäkras.
* Utred förutsättningar för en nationell föräldratelefon.
* Utbildning av föräldragruppsledare samordnas regionvis.
* Tvärprofessionella utbildningar och konferenser anordnas regionvis. Företrädare för ideella organisationer inbjuds att delta.

Utredningen föreslår även att stimulansmedel, 70 miljoner kronor under 2009 och 2010, fördelas till lokal kartläggning, regionala utbildningar/konferenser samt nationellt kunskapsstöd.

Kompetensutveckling

Insatser som utredningen särskilt vill lyfta fram är:
* Information om föräldrastödjande aktiviteter på olika språk.
* Särskilda satsningar för att få med pappor, ensamstående föräldrar med flera.
* Fler mötesplatser i form av t ex öppna förskolor och familjecentraler.
* Ökat utbud av strukturerade och evidensbaserade program på MVC/BVC.
* Stöd i parrelationen.
* Att förskoleverksamheten ges en tydlig roll i det föräldrastödjande arbetet.
* Att intresserad personal erbjuds kompetensutveckling till föräldrastödjare.
* Att skolor och andra lokaler öppnas för föräldrastödjande aktiviteter på kvällstid i form av temakvällar och föreläsningsserier utifrån föräldrars önskemål.
* Utvecklat samarbete med ideella organisationer.
* En tonårscentral på lokal nivå skapas på internet där information som berör tonårsföräldrar i kommunen samlas.

Föräldrar vill ha fler mötesplatser

Utredningen visar att det föräldrar framförallt efterfrågar är fler mötesplatser där de kan utbyta erfarenheter med andra föräldrar, information i form av hemsidor, telefonrådgivning samt tillgång till expertkunskap. De uttrycker också tydligt att stödet behövs även efter småbarnstiden.

Det finns inga färdiga metoder eller någon patentlösning när det gäller barnuppfostran. Men med utgångspunkt från kunskap, beprövad erfarenhet och forskning kan föräldrar få svar på många små och stora frågor innan de utvecklas till problem. Vår uppgift har inte varit att formulera innehållet i föräldrastödet eller att lyfta fram ett särskilt program.

Vi presenterar ett förslag om hur ett brett stöd kan göras tillgängligt för alla föräldrar som efterfrågar det och om hur uppföljning, kvalitetssäkring och utbildning av handledare kan genomföras.

Ingen kan göra allt

Jag är säker på att såväl ideella, privata, kommunala/regionala som statliga aktörer vill ta sin del av ansvaret för att målsättningen med strategin ska uppnås. Ingen kan göra allt men varje insats är en viktig pusselbit. Om de läggs ihop kan de bilda en helhet som genom att sätta barnet och föräldrarna i cent- rum bidrar till att ge alla barn en trygg och utvecklande uppväxt.
Inger Davidson (KD)
riksdagsledamot, särskild utredare för Föräldrastödsutredningen)


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0