Barn måste ha rätt till båda sina föräldrar!

I riksdagen har Socialdemokraterna föreslagit att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. Det som fram tills för några år sedan var deras egen politik tycks idag vara historia. För i en proposition från 2005, undertecknad Mona Sahlin och Thomas Bodström, kan man läsa: "När samhället medverkar till att skapa liv ställs alldeles särskilt stora krav på reflektion och eftertanke. Saken kan komma att uppfattas som en alltför stark instrumentalisering av mänskligt liv och en alltför långtgående strävan att med tekniska insatser kompensera livets ofullkomligheter. En utgångspunkt för övervägandena bör vara att ett barn som kommit till med hjälp av assisterad befruktning skall ha två föräldrar och att barnet skall ha fötts av en av föräldrarna."

Jag tycker att detta resonemang i högsta grad är aktuellt och relevant. Idén att lagstifta bort papporna redan från början är nämligen riktigt dålig. Det handlar inte på något sätt om att en enskild förälder skulle vara sämre bara för att man är ensamstående. Men det handlar om barnets rätt till båda sina föräldrar, en rätt som slås fast i barnkonventionen. För paradoxalt nog talas det i alla andra sammanhang om hur oerhört viktig pappan är och betydelsen av två föräldrar som delar på ansvaret. Varför skulle det vara en självklarhet för vissa barn och oväsentligt för andra? Var finns reflektionen och eftertanken hos dem som nu vill ändra lagen?

//Roger


Lagen om valfrihet (LOV) införs från 1 januari 2009

Lagen om valfrihet - klubbas i riksdagen

Idag, torsdag 20 november, fattar riksdagen beslut om Lagen om valfrihetssystem.

Maria Larsson, äldre-och folkhälsominister, vad innebär det när man nu klubbar igenom lagen?
-Att lagen om valfrihet (LOV) införs från årsskiftet, 1 januari 2009.

Vad innebär lagen för de äldre runt om i landet?
- Den här lagen ger möjlighet för äldre att själv bestämma vem som ska utföra hemtjänst och vilket äldreboende man vill på bo. Att själv få bestämma skapar trygghet för våra äldre.

Hur många kommuner kommer att inför Fritt Val?
-181 har sökt medel för att införa det under nästa år, men jag tror och hoppas att det sprider sig över hela landet framöver. Det är intressant att nästan en fjärdedel av kommunerna styrs av en vänstermajoritet.

Det här är en fråga som du arbetet för länge - hur känns det idag?
- Fantastiskt, nu skrivs det historia. Det här är en frihetsreform för de äldre - något vi kristdemokrater har kämpat för länge.


Och i Varberg infördes kundvalsystemet redan för drygt ett år sedan, tack vare Kristdemokraterna i Varberg!
Vad är då skillnaden? Kundval har hittills gällt valfrihet ihemtjänsten och LOV ger ytterligare makt och valfrihet till äldre att välja det äldreboende  man vill bo på. Fantastiskt roligt att vara med att forma en människovärdig politik, där äldre bemöts med den respekt och värdighet man förväntas få.
Kristdemokraterna är med och förändrar Sverige! Ännu ett vallöfte från 2006 som är infriat!

//Roger

Stimulanspaket motsvarar 4000 kronor per svensk

Så kommer det då en åtgärd för att bromsa upp raset, finansoron i Sverige. Visst är det bra att pengarna nu finns i stadskassan , men samtidigt olustigt att se hur pengar som borde gå till mer prioriterat inom omsorg och skola nu går till bromsolja. Brist på etik och moral i världens bank och finanssystem kostar oss miljarder i skattemedel. Minst sagt bedrövligt!

//Roger


Stimulanspaket motsvarar 4000 kronor per svensk

- Den finanskris vi nu upplever illustrerar hur ekonomin är beroende av förtroende. Nu litar inte bankerna och finansinstituten på varandra. I detta enorma nätverk av relationer, som bär upp den internationella finansmarknaden, saknas förtroende. Och vi vet att förtroende tar tid att bygga upp, men kan raseras snabbt. Det är också ett skäl till att vi måste inse att det tar sin tid innan vi är genom den finansiella krisen.

Det sa Stefan Attefall, kristdemokratisk riksdagsledamot tillika ordförande i finansutskottet, under onsdagens debatt i riksdagen där finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetproposition för 2009.

- I den budgetproposition v i nu har att fatta beslut om lanserades stimulanspaket. Från och med 1 januari stimuleras ekonomin med 36 miljarder kronor. Det är över 1 procent av BNP. Det är ett omfattande stimulanspaket. Det motsvarar 4000 kronor per varje levande svensk. Det som denna regering nu gör är ett av de absolut största som nu föreligger i något europeiskt land, fortsatte Attefall.

- Inriktningen på detta stimulanspaket är tydlig. Sänkta skatter som gör det billigare att anställa och mer lönsamt att arbeta, satsning på forskning, utbildning och infrastruktur. Allt sådant som skapar jobb i Sverige och samtidigt stärker vår långsiktiga konkurrenskraft, sa Attefall.

- Den stimulanspolitik som nu ligger för beslut idag var rätt i september, och är än mer rätt idag.Utskrift från http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/EkonomiOchSkatter/081119,-d-,stimulanspaketmotsvarar4000.aspx


Kommunfullmäktiges Budget 2009 i Varbergs kommun

Idag har vi haft Budgetmöte och beslutat om hur 2,3 miljarder kronor skall fördelas. Så här blev mitt anförande.
Hälsn Roger

Budgetanförande  18 november 2008

  

Herr ordförande ledamöter och alla övriga

  

Etik måste levas den kan inte sägas. Samtal om etik och moral måste pågå hela tiden och på alla stadier. I hela samhället. Vi har idag en global ekonomisk kris. Om inte regler och principer skapas och görs möjliga att efterleva så får vi ett samhälle i kris. Världen, Sverige och Varberg behöver en gemensam värdegrund, det vi kristdemokrater så ofta framhåller. En kommuns välstånd och välbefinnande kan alltså avgöras av vilken värdegrund man står på.

Därför är vi glada för att man både på förvaltningschefsnivå samtalar om betydelsen av att skapa gemensamma värderingar, samtidigt som elever i skolans värld tränas i etiska samtal inom värdegrundsarbetet, även under år 2009.

I Majoritetens budgetunderlag kan alla konstatera att förutsättningarna för vår ekonomi är väldigt beroende av omvärlden. Därför har vi gemensamt prioriterat som vi gjort med fokus på de områden som behöver vårt stöd allra mest inom vård, omsorg och skola. Och glädjande nog innebär budgetförslaget en ökning på mellan 4 och 4,5% nästa år.

  

Självklart är vi stolta över att kunna öka valfriheten i barnomsorgsutbudet med vårdnadsbidraget, en möjlighet att få mer tid med sina barn.

Barn och ungdomars psykiska hälsa skall förbättras. Familjecentralen på Håsten fungerar utomordentligt och vi ser fram emot fler familjecentraler.

Vi ser fram emot genomförande av Värdighetsgarantin för äldres höjda livskvalite både i boende och omvårdnad.

Redan 1994 motionerade vi om att bygga om biblioteket för att möta medborgarnas behov av offentlig service. Alliansregeringen säger idag att det kommer skärpt lagstiftning och krav på särskilda servicekontor med rådgivare för att ge detta. Kommunen skall leverera service enligt medborgarnas behov. Det ska vara möjligt vare sig man är ung eller gammal, frisk eller handikappad, bor i tätort eller landsbygd. Bland annat därför prioriterar vi ny och ombyggnad av biblioteket. Varberg ligger  steget före. Roligt, för så är det inte alltid.

Andra investeringar vi gemensamt arbetat fram är bl annat ny idrottshall i Breared, Veddige idrottsplats,  men samtidigt vill vi framhålla ett förvaltarskapsansvar för redan befintliga anläggningar exvis Simstadion, simhallen, och Veddige ishall.

Inom området barn och ungdomar ser vi nu med facit i hand att ungdomar behöver vuxna, vi vill satsa på Generationerna Hus  på Håsten, en mötesplats för alla åldrar.

Sist men inte minst fortsätter vi att försöka bli mer klimatsmarta. Varberg Energi provar gatubelysning med lysdioder, som minskar energiförbrukningen med 40-70% mot tidigare. Så skall vi fortsätta, men också få med oss medborgarna i detta ansvar vi delar för jordens resurser.

För ni vet väl om att jordens producerade  resurser tog slut redan den 23 september i år!!  Mänsklighetens konsumtion av odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten räcker inte hela året ut. Så mellanskillnaden av tillgång och faktisk konsumtion visar på vilken överkonsumtion som ägt rum och hur många dagar som lånats av framtiden. Allt enligt organisationen Global Footprint Network

Vi har alla ett ansvar att förvalta det vi har budgetåret 2009. Därför säger vi: allt vad du vill att andra ska göra för dej skall du göra för dom. Det kanske gör hela skillnaden.


  

För Kristdemokraterna i Varberg

Roger Kardemark Gruppledare


Mats Odell: Nu kommer Ägarlägenheter, större utbud av hyreslägenheter!

Ägarlägenheter införs i Sverige

- Det är glädjande att vi har kommit så här långt i arbetet med att införa ägarlägenheter i Sverige. Det innebär att bostadsmarknaden tillförs ytterligare en boendeform och att valfriheten för dem som vill äga sitt boende ökar. Det förslag som nu lagt fram ska ses som ett första steg. Regeringen kommer senare att återkomma med lagförslag som gör det möjligt att bilda ägarlägenheter i befintliga hus.

Det säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell idag med anledning av att regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas regler om så kallade ägarlägenheter från och med den 1 maj 2009. Ägarlägenheter ska utgöra en ny upplåtelseform vid sidan av nuvarande former för boende i flerbostadshus. Samtidigt lämnar regeringen ett förslag om hur dessa lägenheter ska taxeras och beskattas.

Förslaget syftar bland annat till att öka mångfalden och valfriheten i boendet och till att stärka den enskildes inflytande över sitt boende. Avsikten är också att ägarlägenheter ska bidra till ökad bostadsproduktion och till ett ökat utbud av lägenheter att hyra.


Välkommen till min nya blogg!

Så var det då dags att ansluta sig till cyberrymden! Bloggvärlden är gigantisk, men man vill ju vara med att påverka det lilla man kan. Framförallt blir det väl en del kommentarer om politik förstås, men också en del annat. Jag kommer inte att skriva långa romaner, utan mest kortare reflektioner. Demokratin måste hållas levande och ständigt försvaras och helst gör jag det via Kristdemokraterna, det självklara valet för den som gillar ett parti som grundar sina värderingar utifrån den kristna etiken och den kristna kulturtradition som grundlagt inte bara Sveriges utan även Förenta Nationernas grundvalar och lagstiftning. 
Som aktiv politiker i Varbergs kommun, blir det givetvis en hel del synpunkter från sammanträden i Kommunstyrelsen men givetvis även från det högst beslutande organet, Kommunfullmäktige som sammanträder tredje tisdagen i varje månad förutom under sommaren.

Och Du som vill vara med, välkommen med Dina synpunkter!


Hälsningar Roger


RSS 2.0